แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

ประกาศให้อำเภอบึงกาฬเป็นจังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย

ประกาศให้อำเภอบึงกาฬเป็นจังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย

จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดในประเทศไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬพ.ศ.2554อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่23มีนาคม2554เป็นต้นไปโดยแยกอำเภอบึงกาฬอำเภอเซกาอำเภอ ...