แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

วันภาพยนตร์แห่งชาติ หรือ วันหนังไทย

วันภาพยนตร์แห่งชาติ หรือ วันหนังไทย

วันภาพยนตร์แห่งชาติหรือวันหนังไทย ตรงกับวันที่4เมษายนของทุกปีโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานให้วันนี้เป็นวันภาพยนตร์แห่งช ...