แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

10 สิงหาคม วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

10 สิงหาคม วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่๑๐สิงหาคม๒๔๓๕เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่๕โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ(เสนาบดีก ...