แสดง 41 - 50 จาก 68 รายการ

มันสัมปะหลัง

มันสัมปะหลัง

         มันสำปะหลังเป็นพืชสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทยเพราะผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าออกสำคัญของประเทศ กสิกรจึงนิยมปลูกมันสำปะหลังกันทั่วประ ...

การใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์

         แทบจะกล่าวได้ว่าทุกส่วนของอ้อยตั้งแต่ยอดจนถึงรากล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้นแต่ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์มากที่สุดเห็นจะได้แก่ส่วนของลำต้นซึ่งทำหน้าท ...

การบำรุงตอ

การบำรุงตอ

         อ้อยเป็นพืชที่เมื่อปลูกครั้งหนึ่งแล้วสามารถตัดหรือเก็บเกี่ยวได้หลายครั้งจำนวนครั้งที่เก็บเกี่ยวตลอดจนผลผลิตที่ได้รับในการเก็บเกี่ยวแต่ละครั้งขึ้ ...

ระบบซื้ออ้อยของโรงงาน

ระบบซื้ออ้อยของโรงงาน

           การซื้ออ้อยของโรงงานน้ำตาลในประเทศไทยแบ่งออกเป็น ๒ประเภทคือซื้อโดยอาศัยน้ำหนักอย่างเดียว เรียกว่าซื้อตามน้ำหนักกับซื้อ ...

การเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อย

การเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อย

         กำหนดเวลาเก็บเกี่ยวอ้อยขึ้นอยู่กับเวลาเปิดหีบของโรงงาน ซึ่งทางราชการเป็นผู้กำหนดเป็นรายปี เท่าที่ผ่านมากำหนดให้เปิดหีบได้ตั้งแต่วันที ...

การปลูกอ้อย

การปลูกอ้อย

         อ้อยเป็นพืชที่ปลูกง่าย สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนเช่นสภาพน้ำท่วมหรือแห้งแล้งเป็นต้น การปลูกอ้อยเพียงเพื่อให้ขึ้นนั้นทำได้ ...

พันธุ์อ้อย

พันธุ์อ้อย

         พันธุ์อ้อยที่ปลูกเป็นการค้าในบ้านเราแบ่งออกเป็น๒พวกคืออ้อยเคี้ยว(chewingcane)พวกหนึ่ง ส่วนอีกพวกหนึ่งเป็นอ้อยสำหรับทำน้ำตาล(industri ...

การสร้าง  การเคลื่อนย้าย การใช้และการเก็บน้ำตาลของอ้อย

การสร้าง การเคลื่อนย้าย การใช้และการเก็บน้ำตาลของอ้อย

         วัตถุประสงค์ที่สำคัญของการปลูกอ้อยก็เพื่อต้องการน้ำตาลที่อ้อยสร้างขึ้น น้ำตาลจึงเป็นความสนใจของบุคคลทั่วไป ดังนั้นความรู้เกี่ยวกับการ ...

การเจริญเติบโตของอ้อย

การเจริญเติบโตของอ้อย

         ก่อนที่จะกล่าวถึงการเจริญเติบโต ใคร่ขออธิบายถึงธรรมชาติบางอย่างของอ้อยเสียก่อน เป็นที่ทราบกันดีว่า ขณะที่อ้อยเจริญเติบโตเป็นปกต ...