แสดง 71 - 80 จาก 147 รายการ

เมล็ดฝ้าย

เมล็ดฝ้าย

         หลังจากหีบฝ้ายแยกเอาปุยฝ้ายออกไปแล้วจะเหลือเป็นเมล็ดฝ้ายอยู่ร้อยละ๖๐-๗๐หรือประมาณ ๒ใน๓ของฝ้ายทั้งเมล็ด     & ...

ปุยฝ้าย

ปุยฝ้าย

         ปุยฝ้ายหรือเส้นใยฝ้ายที่แยกออกจากเมล็ดนี้ได้ให้ประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมากเช่น           ...

ฝ้าย

ฝ้าย

         เสื้อผ้าอาภรณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องหุ้มห่อร่างกาย เพื่อให้รอดพ้นจากความร้อนหนาวของธรรมชาติอยู่ในขณะนี้ส่วนใหญ่ทำขึ้นจากเส้นใยฝ้ายในสมัยก่อ ...

การใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์

         เมล็ดข้าวโพดและส่วนต่างๆ ของข้าวโพดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างอาจแบ่งการใช้ออกเป็น๓ประเภทคือ ...

การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา

การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา

         ฝักข้าวโพดจะแก่จัดและเก็บเกี่ยวได้เมื่อเปลือกหุ้มฝักเริ่มมีสีฟาง ทางที่ดีควรปล่อยข้าวโพดทิ้งไว้ในแปลงให้แห้งดีเสียก่อน เพื่อทุ่นเวลาใ ...

การปฏิบัติรักษา

การปฏิบัติรักษา

         ๑.การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน          ถ้าที่ดินเป็นป่าเปิดใหม่และความอ ...

การปลูกข้าวโพด

การปลูกข้าวโพด

         ๑.ฤดูปลูก          ข้าวโพดเป็นพืชไร่ที่ค่อนข้างทนทานปลูกง่าย ในสภาพดิน ...

พันธุ์ข้าวโพด

พันธุ์ข้าวโพด

         พันธุ์ข้าวโพดที่ปลูกเพื่อวัตถุประสงค์แต่ละอย่างมีลักษณะไม่เหมือนกันพวกปลูกเพื่อใช้เมล็ดต้องใช้พันธุ์ที่มีผลิตผลของเมล็ดสูง แต่พวกที่ปลู ...

การเจริญเติบโตของข้าวโพด

การเจริญเติบโตของข้าวโพด

         เมล็ดข้าวโพดจัดเป็นพวกไม่มีระยะการพักตัว(seeddormancy)เมื่อเมล็ดแก่เก็บเกี่ยวแล้วสามารถนำไปปลูกได้เลยเมื่อฝังเมล็ดลงไปในดินเมล็ดจะงอกโผล่พ้ ...