แสดง 51 - 55 จาก 55 รายการ

องค์กรเพื่อการบริหารงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

องค์กรเพื่อการบริหารงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

         จากการที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๓๕ขึ้นใหม่ได้มีผลทำให้มีการปรับอำนาจหน้าที่และองค์ประ ...

กฎหมาย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กฎหมาย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         เครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะมีผลทำให้การจัดการหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสบผลสำเร็จก็คือกฎหมายทั้งนี้เพราะต้องอาศั ...

กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องมีแนวทางและมาตรการต่างๆที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกันไป ซึ่งขึ้นกับสถานภาพของปัญหาที่เกิด ...

แนวความคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แนวความคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวความคิดหลักในการดำเนินงานดังนี้คือ          ๑.มุ่งหวังให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ...

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

         มนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เพราะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็ ...