แสดง 41 - 50 จาก 55 รายการ

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการ

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการ

          การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการนั้นได้กำหนดให้มีการใช้มาตรการทางด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EnvironmentalImpactAss ...

เขตควบคุมมลพิษ

เขตควบคุมมลพิษ

         กะบังลมหย่อน หมายถึงการหย่อนของผนังช่องคลอดด้านหน้าหรือด้านหลังและหรือมีการเคลื่อนต่ำลงมาของมดลูก  ภาวะผิดปกตินี้  ม ...

เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

          ได้แก่พื้นที่ต้นน้ำลำธารหรือพื้นที่ที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูกทำลายหรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆพื้นที่ที่มีลักษณะมีคุณค่า ...

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่

            การวางแผนในลักษณะนี้เป็นการวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้ทรั ...

การประชาสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมศึกษา

การประชาสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมศึกษา

         การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนั้นปัจจุบันสามารถกระทำได้หลายวิธีทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมา ...

มาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานแก้ไขทั้งในภาครัฐบาลผู้ประกอบการ ...

การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          การพัฒนาด้านต่างๆจะต้องมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดผลิตผลตามความต้องการแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีของเสียเป็นสารมลพ ...

การวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

         ประเทศไทยได้เริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาตั้งแต่พ.ศ.๒๕๐๔แต่การวางแผนพัฒนาในระยะแรกๆยังไม่ให้ความ สำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อ ...

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กองทุนสิ่งแวดล้อม

         กลไกพื้นฐานประการหนึ่งที่จะทำนโยบาย และแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผลเป็นรูปธรรมก็คือ   ปัจจุบันจึงได้มีการจัดตั้งกอ ...