แสดง 71 - 80 จาก 85 รายการ

เครื่องประดับ

เครื่องประดับ

         การใช้เครื่องประดับตกแต่งร่างกายของคนไทยในสมัยโบราณไม่มีมากนักถึงจะมีก็ไม่ใช่ของที่มีราคาสูงเพราะในสมัยโบราณมีกฎหมายข้อห้ามมิให้ข้าราชการและราษ ...

การพระราชทานเสื้อ

การพระราชทานเสื้อ

         ในสมัยโบราณผ้าดีๆหายากและราคาแพงพระเจ้าแผ่นดินจะเก็บผ้าที่เป็นเครื่องราชบรรณาการที่ชาวต่างประเทศถวายหรือทรงซื้อเก็บไว้ในพระคลังเพื่อพระราชทานแก่ ...

ผ้านุ่งที่อนุญาตให้ใช้ได้

ผ้านุ่งที่อนุญาตให้ใช้ได้

         "ผ้านุ่งที่มีความงดงามลางชนิดเช่นผ้าม่วงไหมยกดอกหรือผ้าม่วงไหมอย่างไม่ยกดอกและเช่นผ้าลายเนื้อดีอนุญาตให้ใช้นุ่งได้แต่เฉพาะบุคคลที่ได ...

ฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

         ตัดเย็บด้วยผ้าเยียรบับอย่างงามแขนฉลองพระองค์นั้นแคบมากปรกลงมาถึงข้อพระหัตถ์ทำนองเดียวกับเสื้อที่เราใช้สวมกันหนาวใต้เสื้อคลุมฉะนั้นพระองค์ทรงฉล ...

การแต่งกายของคนไทย

การแต่งกายของคนไทย

         เรื่องการแต่งกายของคนไทยในสมัยโบราณไม่มีจดหมายเหตุบันทึกไว้เป็นหลักฐานการเขียนประวัติการแต่งกายตั้งแต่สมัยสุโขทัยลงมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ...

ความสัมพันธ์ของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในด้านศิลปกรรม

ความสัมพันธ์ของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในด้านศิลปกรรม

         วัดเป็นศูนย์กลางที่มีความสำคัญที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ให้เกิดขึ้นและสืบเนื่องมาได้ในสังคมไทยในทางศิลปกรรมก ...

 ความสัมพันธ์ของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในด้านวรรณกรรม

ความสัมพันธ์ของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในด้านวรรณกรรม

         วรรณกรรมที่เป็นของราชสำนักและของประชาชนมักจะมีความแตกต่างกันเนื่องจากการศึกษาของมูลนายหรือชนชั้นสูงจะผูกพันกับตำรับตำราที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อ ...

อิทธิพลของประเพณีหลวงที่มีต่อประเพณีราษฎร์

อิทธิพลของประเพณีหลวงที่มีต่อประเพณีราษฎร์

         นอกจากประเพณีที่เกี่ยวกับการทำมาหากินที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยที่แสดงให้เห็นชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีหลวงแล ...

ความเป็นมาและความหมายของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในสังคมไทย

ความเป็นมาและความหมายของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในสังคมไทย

         ในสังคมเกษตรกรรมเช่นสังคมไทยการทำมาหากินที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสังคมไทยทุกภูมิภาคในส่วนรวมเป็นสังคมที่มีการปลูกข้าวเป็นพื้นฐ ...

ประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์

ประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์

 ลักษณะและความสัมพันธ์ของประเพณีหลวงกับประเพณีราษฎร์          จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งพัฒนาการทางประวัติศาส ...