แสดง 21 - 30 จาก 85 รายการ

 ปัญหาของระบบตลาดสินค้าเกษตร

ปัญหาของระบบตลาดสินค้าเกษตร

         มองจากภาพรวมแล้วปัญหาที่ต้องปรับปรุงระบบตลาดสินค้าเกษตรมีอยู่อีกมากซึ่งถ้าปรับปรุงได้จะทำให้สังคมส่วนรวมได้รับประโยชน์ผู้ผลิตจะได้ประโยชน์เพิ่ ...

ปัจจัยที่มีผลต่อระบบการตลาดสินค้าเกษตร

ปัจจัยที่มีผลต่อระบบการตลาดสินค้าเกษตร

         ระบบการตลาดสินค้าเกษตรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหตุผลสำคัญก็คือความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไปทำให้การผลิตเปลี่ยนไปด้วยนอกจากนี้สินค้าบางชนิดต้อ ...

การทำความเข้าใจระบบตลาด

การทำความเข้าใจระบบตลาด

         เนื่องจากระบบตลาดเป็นเรื่องสลับซับซ้อนการทำความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดจึงเป็นเรื่องยากจะทำได้ก็แต่เฉพาะสินค้าบางสินค้าซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันดังได ...

ระบบตลาดสินค้าเกษตร

ระบบตลาดสินค้าเกษตร

         เมื่อพูดถึงระบบตลาดสินค้าเกษตรหมายถึง "กิจกรรมต่างๆทั้งหมดที่ดำเนินการในการตลาดตั้งแต่ระดับผู้ผลิตถึงผู้บริโภค"เป็นการมองภาพรว ...

หน้าที่และค่าใช้จ่ายในการตลาด

หน้าที่และค่าใช้จ่ายในการตลาด

         ในการทำหน้าที่การตลาดมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องมากลองพิจารณา ข้าวสารที่ผู้บริโภคซื้อขณะที่ชาวนาผลิตและขายข้าวเปลือกการตลาดเริ่มเมื่อพ่อ ...

โรคที่สำคัญของหมู

โรคที่สำคัญของหมู

         แม้ว่าการเลี้ยงหมูจะเจริญไปมากก็ตามแต่ปัจจุบันยังประสบปัญหาเรื่องโรคและพยาธิต่างๆโดยเฉพาะโรคระบาดที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงเช่นโรคอหิ ...

อาหาร

อาหาร

         เนื่องจากการเลี้ยงหมูในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยและเป็นการค้ามากขึ้นมีการนำเอาหมูพันธุ์ต่างประเทศเข้ามาเลี้ยงหรือผสมกับหมูพันธุ์พื้นเมื ...

การเลี้ยงและการดูแลหมูรุ่นและขุนส่งตลาด

การเลี้ยงและการดูแลหมูรุ่นและขุนส่งตลาด

         การเลี้ยงดูหมูระยะนี้มีความยุ่งยากน้อยกว่าการเลี้ยงดูหมูระยะที่ยังไม่หย่านมหลังจากหย่านมใหม่ๆหมูในช่วงนี้จะเจริญเติบโตดีทั้งหมูที่เลี้ยงอยู่ใน ...

การเลี้ยงดูลูกหมูหลังหย่านม

การเลี้ยงดูลูกหมูหลังหย่านม

         การหย่านมลูกหมูจะเร็วหรือช้านั้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของลูกหมูแล้วยังขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เลี้ยงและคุณภาพของอาหารที่ใช้เลี้ยงลู ...