แสดง 21 - 30 จาก 64 รายการ

การจำหน่ายจ่ายแจก

การจำหน่ายจ่ายแจก

         หนังสือแต่ละเล่มกว่าจะผลิตออกมาเป็นเล่มสำเร็จลงได้ย่อมต้องอาศัยทั้งความคิดฝีมือ แรงงาน และวัสดุเป็นจำนวนมาก เมื่อผลิตออกมาเร ...

กระดาษ

กระดาษ

         การพิมพ์หนังสือโดยทั่วไปเป็นการพิมพ์ลงบนกระดาษ  กระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือมีหลายชนิดแต่อาจแบ่งเป็นชนิดใหญ่ๆที่ใช้พิมพ์กันโดยทั่วไปเป ...

การพิมพ์

การพิมพ์

         เมื่อได้ออกแบบหนังสือเรียบร้อยแล้วงานขั้นต่อไปก็เป็นงานการผลิตหนังสือในด้านวัตถุ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้พิมพ์ เป็นงานด้านการพิมพ์โดย ...

ผู้ออกแบบหนังสือ

ผู้ออกแบบหนังสือ

         การถอดเอาผลิตผลทางความคิดออกมาเป็นผลิตผลทางวัตถุ หรือการทำนามธรรมให้เป็นรูปธรรมนั้น เป็นเรื่องของผู้ออกแบบหนังสือ ...

บรรณาธิการ

บรรณาธิการ

         บุคคลสำคัญในการผลิตหนังสือทางด้านความคิดได้แก่ ผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์ซึ่งเป็นผู้ที่ถอดความนึกคิดออกเป็นตัวหนังสือ ผู้ที่จะเป็ ...

การจัดพิมพ์

การจัดพิมพ์

         การจัดพิมพ์เป็นหน้าที่ของบุคคลที่เรียกว่า ผู้จัดพิมพ์ หรือถ้ากล่าวถึงหน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องนี้เรียกว่า  สำนักพิมพ์&n ...

ประเภทของหนังสือ

ประเภทของหนังสือ

         ความสนใจของมวลชนที่มีต่อหนังสือได้มีมากขึ้นไปตามความเจริญของสังคมและบ้านเมือง จนมีคำกล่าวกันว่าหนังสือเป็นเครื่องวัดความเจริญของสังคมอย่ ...

การผลิตหนังสือ

การผลิตหนังสือ

         รูปแบบของหนังสือได้พัฒนามาตามลำดับและใช้เวลานานกว่าจะมีรูปแบบอย่างหนังสือที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน       &nbs ...

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

         สังคมไทยก็เหมือนกับสังคมมนุษย์ทั้งหลายในโลกที่ไม่หยุดอยู่นิ่งๆหากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมอื่นๆในระดับเดียวกันแ ...

จักรวาล

จักรวาล

         ดังได้กล่าวมาแล้วแต่ตอนต้นว่าในการดำรงความเป็นมนุษย์ของคนเรานั้น มิได้หยุดอยู่แค่เพียงความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจเท่านั้นหากยังเกี่ ...