แสดง 21 - 30 จาก 63 รายการ

ผลกระทบของสารมลพิษที่มีต่อร่างกายของคนและสัตว์

ผลกระทบของสารมลพิษที่มีต่อร่างกายของคนและสัตว์

         อย่างไรก็ตามมลพิษทางอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยได้หลายประการระบบทางเดินหายใจเป็นส่วนแรกที่สัมผัสกับมลพิษและรับผล โดยตรงสารมลพิษหลายอย่าง ...

ผลจากการเปลี่ยนแปลงของสารมลพิษ

ผลจากการเปลี่ยนแปลงของสารมลพิษ

         การเปลี่ยนแปลงรูปของสารมลพิษอาจเกิดขึ้นฉับพลันทันทีในที่ซึ่งมีการสันดาปหรือกระบวนการใดๆก็ได้เช่นตะกั่วอินทรีย์ในน้ำมันเบนซินแตกตัวระหว่างการสัน ...

การเผาไหม้เชื้อเพลิงทำให้เกิดมลพิษ

การเผาไหม้เชื้อเพลิงทำให้เกิดมลพิษ

         การเผาไหม้เชื้อเพลิงทำให้เกิดการสันดาปซึ่งก่อให้เกิดมลพิษในลักษณะต่างๆขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อเพลิงที่ใช้ปฏิกิริยาพื้น ...

มลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศ

         อากาศบริสุทธิ์ประกอบด้วยก๊าซต่างๆโดยปริมาตรคือไนโตรเจนร้อยละ๗๘.๐๙ออกซิเจนร้อยละ๒๐.๙๔คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอื่นๆ เช่นฮีเลียมคริบตอ ...

การแปรสภาพและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย

การแปรสภาพและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย

         การนำวัสดุเหลือใช้จากขยะมูลฝอยกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์จะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย ที่จะต้องกำจัดในขณะเดียวกันก็เป็นการสงวนทรัพยากรธรรมชาติไว้ไ ...

การเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

การเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

         การเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยรวมถึงการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเพื่อส่งไปกำจัดที่สถานกำจัดขยะมูลฝอยมีขั้นตอนดังนี้ ...

ผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อสภาวะแวดล้อม

ผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อสภาวะแวดล้อม

         ขยะมูลฝอยนั้นนับวันจะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนของประชากรถ้าหากไม่มีการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องและเหมาะสมแล้วปัญหาความสกปรกต่างๆที่เกิดจากขยะมูลฝอย ...

ประเภทของขยะมูลฝอย

ประเภทของขยะมูลฝอย

         ขยะมูลฝอยอาจแบ่งออกได้ตามลักษณะส่วนประกอบของขยะมูลฝอยได้เป็น๑๐ประเภท ได้แก่         ...

ขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอย

         เศษกระดาษเศษถุงพลาสติกเศษผักเศษอาหารใบไม้ซากสัตว์รวมถึงวัตถุอื่นๆที่มนุษย์ไม่ต้องการเรียกว่าขยะมูลฝอยขยะมูลฝอยเกิดจากกิจกรรมในบ้านเรือน ...