แสดง 71 - 80 จาก 81 รายการ

รูปแบบของการศึกษาต่อเนื่อง

รูปแบบของการศึกษาต่อเนื่อง

         การศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะเรียกว่า การศึกษาผู้ใหญ่การศึกษามูลฐาน การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษานอกระบบการศึกษาตลอดชีวิต ...

การศึกษาต่อเนื่อง

การศึกษาต่อเนื่อง

         ความหมายของการศึกษาต่อเนื่อง          การศึกษาต่อเนื่องมีความหมายได้หลายประกา ...

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

         ความหมายของทุนการศึกษา           ทุนการศึกษาหมายถึงเงินทุนสำหรับค่า ...

การศึกษา

การศึกษา

         ในการศึกษาเล่าเรียนของเด็กและเยาวชนทุกระดับการศึกษาจะต้องมีค่าใช้จ่ายเช่นค่าเล่าเรียน ค่าซื้อหนังสือเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนค่าอาห ...

ประวัติของหน่วยแขนขาเทียม และศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ประวัติของหน่วยแขนขาเทียม และศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

         ประมาณพ.ศ.๒๕๐๙-๒๕๑๐ได้มีการส่งหน่วยทหารหาญของชาติมีชื่อว่า"จงอางศึก"ไปรบในสมรภูมิเวียดนามผู้บาดเจ็บจากภารกิจนี้ได้ถูกส่งกลับมา ...

การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ

การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ

         ชาติไทยมีเอกราชความร่มเย็นและความสมบูรณ์พูนสุขจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะบรรพบุรุษของไทยได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อต่อสู้ขับไล่ข้าศึกที่มารุกราน&n ...

โครงการตามพระราชดำริด้านการแพทย์1

โครงการตามพระราชดำริด้านการแพทย์1

         โครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทานเกิดขึ้นในพ.ศ.๒๕๑๐เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแป ...

 ความสำคัญของบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในชุมชน

ความสำคัญของบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในชุมชน

         ในพ.ศ.๒๕๒๐องค์การอนามัยโลกได้มีการประชุมคณะกรรมการใหญ่และกำหนดนโยบายที่แน่ชัดว่าภายใน๒๐ปีข้างหน้าประชาชนทุกคนในโลกโดยเฉพาะในประเทศด้อยพ ...

องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน

องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน

         งานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทยมีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยล ...