แสดง 41 - 50 จาก 81 รายการ

การพัฒนาชนบท

การพัฒนาชนบท

         ชนบทนอกจากจะเป็นที่รวมของเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้ว ยังเป็นแหล่งผลิตและเป็นตลาดรองรับการขยายตัวของความเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจส ...

การศึกษาการพัฒนา

การศึกษาการพัฒนา

         ในการพัฒนาชนบทตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายนั้นทรงมีแนวทางในการแก้ปัญหาของชนบทดังนี้      ...

ความสำเร็จและการยอมรับ

ความสำเร็จและการยอมรับ

         จากผลความสำเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือราษฎรในแต่ละภาคของประเทศตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๔เป็นต้นมาดังที่ได้แสดงไว้ในตารางสรุปผลการปฏิบัติกา ...

ศิลปะและเทคนิคในการวางแผนและปฏิบัติการตามแผน

ศิลปะและเทคนิคในการวางแผนและปฏิบัติการตามแผน

         เนื่องด้วยการเกิดฝนทั้งโดยธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์เกี่ยวข้องกับตัวการที่มีความผันแปรและไวต่อการเปลี่ยนแปลงสถานภาพสูงจึงต้องมีการปรับแผนในระหว ...

ความก้าวหน้า

ความก้าวหน้า

         นับเป็นเวลาหลายปีก่อนพ.ศ.๒๕๑๒พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเริ่มศึกษาและวิจัยเอกสารทางวิชาการ  และทรงค้นคิดอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ...

สารเคมีฝนหลวง

สารเคมีฝนหลวง

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยยิ่งในการนำสารเคมีฝนหลวงไปใช้ในการปฏิบัติการดังนั้นก่อนที่จะทรงเห็นชอบให้นำไปใช้จึงต้องมีการวิเคราะห์วิจัยอย่ ...

ฝนหลวง

ฝนหลวง

         ต้นกำเนิดฝนหลวงและมูลเหตุ          ฝนหลวงก่อกำเนิดจากพระราชด ...

อุตสาหกรรมนม

อุตสาหกรรมนม

         น้ำนมดิบสามารถนำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมได้หลายอย่างเช่นนมสดพาสเจอไรซ์นมสดสเตอรริไลซ์นมสดสเตอริไลซ์ยูเอชที ครีมเนยเหลวเนยแข็งไอศกรีมนมเ ...

การผลิตน้ำนมดิบ

การผลิตน้ำนมดิบ

         น้ำนมเป็นอาหารชนิดเดียวของทารกและสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม ให้ทั้งพลังงานและสารที่สร้างความเจริญเติบโต   ตลอดจนภูมิคุ้มกันโรค ...