แสดง 31 - 40 จาก 81 รายการ

ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ต้นน้ำลำธาร

ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ต้นน้ำลำธาร

         ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่ราษฎรบุกรุกเข้าแผ้วถางป่าเพื่อนำที่ดินมาใช้ทำการเกษตรหรือบุกเบิกพื้นที่เพื่อการทำไร่เลื่อนลอยเป็นเหตุให้น้ำไหล ...

ความสัมพันธ์ระหว่างป่าไม้ ดิน และน้ำในบริเวณต้นน้ำลำธาร

ความสัมพันธ์ระหว่างป่าไม้ ดิน และน้ำในบริเวณต้นน้ำลำธาร

         ในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ป่าไม้ ดินและน้ำถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นต้องมีความสมดุลและมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ช ...

การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร

การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร

         พื้นที่ต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งผลิตน้ำให้แก่ลำธาร ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยภูเขาหรือเนินสูงที่มีความลาดชันค่อนข้างมากสำหรับพื้นที่ต้นน้ำลำธารซึ่งป ...

สหกรณ์เป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิต

สหกรณ์เป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิต

         วิธีการสหกรณ์ได้ถูกค้นพบและนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่โลกตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ ๑๘ซึ่งเป็นยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี ...

การสหกรณ์

การสหกรณ์

          ประวัติการสหกรณ์ของไทย          "สหกรณ์" เป็นศัพท์ที่บัญ ...

การดำเนินงานตามแนวคิดและวิธีการของการพัฒนาเกษตรกรรมสำหรับพื้นที่เฉพาะ

การดำเนินงานตามแนวคิดและวิธีการของการพัฒนาเกษตรกรรมสำหรับพื้นที่เฉพาะ

         จากแนวทางการดำเนินงานตามโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง๖แห่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่าการพัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเ ...

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

         จากหลักการดังกล่าวจะขอยกตัวอย่างการพัฒนาเกษตรกรรมเฉพาะพื้นที่ตามโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้เห็นลักษณะการดำเนินงา ...

การพัฒนาเกษตรกรรมสำหรับพื้นที่เฉพาะ

การพัฒนาเกษตรกรรมสำหรับพื้นที่เฉพาะ

         การพัฒนาเกษตรกรรม หมายถึงกระบวนการการเปลี่ยนแปลงระบบการทำการเกษตรดั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคร ...