แสดง 41 - 50 จาก 65 รายการ

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (computeraided design)

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (computeraided design)

         มีชื่อย่อว่าแคด(CAD)เป็นการประยุกต์ของคอมพิวเตอร์ที่มีประโยชน์และมีความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม ...

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านวิทยาศาสตร์

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านวิทยาศาสตร์

         การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์มีความสำคัญมากโดยเฉพาะการวิจัยในทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์(nuclearphysicsorparticle)ซึ่งเป็นวิชา ...

การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านเกษตรกรรม

การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านเกษตรกรรม

         การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการเกษตรกรรมที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นการจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการเกษตรซึ่งอาจมีทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับน ...

การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการทหารและตำรวจ

การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการทหารและตำรวจ

         ในสหรัฐอเมริกา การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการทหารได้เจริญก้าวหน้าไปมากกว่าประเทศอื่นใดในโลกแต่ผลงานด้านนี้มักจะเป็นผลงานชนิดลับสุดยอด  ...

การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านกฎหมายและการปกครอง

การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านกฎหมายและการปกครอง

         การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหาด้านกฎหมายที่น่าจะมีประโยชน์มากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการใช้ในงานระบบข้อมูลทางกฎหมายในงานนี้เราต้องนำตัวบทกฎหมายท ...

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข

         ในปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกอย่างยิ่งในด้านการแพทย์เริ่มตั้งแต่การรักษาพยาบาลทั่วๆไปโรงพยาบาลบางแห่งใช้คอมพ ...

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษา

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษา

         โดยหลักการแล้วการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษาอาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้๒ประเภทคือใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและใช้เป็นเครื่องมือในการสอน ...

การใช้คอมพิวเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม

การใช้คอมพิวเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม

         ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น นอกจากจะใช้คอมพิวเตอร์ทำบัญชีต่างๆเช่น บัญชีเงินเดือนบัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้แล้วก็อาจจะใช้คอมพิวเตอ ...