แสดง 71 - 80 จาก 84 รายการ

โรคตา

โรคตา

         การศึกษากายวิภาคของตาอย่างจริงจังเริ่มมาตั้งแต่พุทธศตววรษที่๒๓-๒๔โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ดูส่วนประกอบต่างๆของตาในพุทธศตวรรษที่๒๕เมื่อวิทยาศาสต ...

โรคผิวหนังที่พบบ่อยในประเทศไทย

โรคผิวหนังที่พบบ่อยในประเทศไทย

         การจำแนกชนิดของโรคผิวหนังจะหาเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัวมีได้บางครั้งจำแนกออกไปตามลักษณะของโรคและบางครั้งก็อาจจำแนกออกไปตามสาเหตุของแต่ละโรค   ...

โรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้

         โรคภูมิแพ้เป็นกลุ่มของโรคที่เกิดขึ้นในบุคคลบางคน  เนื่องจากร่างกายของผู้นั้นมีปฏิกิริยาต่อสารที่เข้าไปในร่างกายผิดไปจากคนส่วนใหญ่&n ...

โรคติดต่อในประเทศไทย

โรคติดต่อในประเทศไทย

         ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของโรคติดต่อนับแต่พ.ศ.๒๔๗๗ได้มีการตราพระราชบัญญัติโรคติดต่อขึ้นและมีการแก้ไขเพิ่มเติมในพ.ศ.๒๔๗๙และพ.ศ.๒๔ ...

โรคติดต่อและโรคเขตร้อน

โรคติดต่อและโรคเขตร้อน

         โรคติดต่อ หมายถึง โรคที่เกิดจากเชื้อโรคเข้าไปเพิ่มจำนวนในร่างกาย อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเป็นผลจากตัวเชื้อโรคเ ...

โรคของเลือด

โรคของเลือด

         เลือดประกอบด้วยเซลล์ที่สำคัญ๓ชนิดคือเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาว  และเกล็ดเลือด ในผู้ใหญ่เม็ดเลือดทั้ง ๓ ชนิดนี้&nbs ...

โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

         โรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด   นับว่าเป็นโรคซึ่งเป็นสาเหตุของการตายที่พบได้บ่อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  โรคของหล ...

โรคของไต

โรคของไต

         ไตมีหน้าที่สำคัญอยู่๓ประการคือ          ๑.รักษาส่วนประกอบและจำนวนของของเหลวนอกเซลล์ให้อยู่ ...

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน

         โรคเบาหวานเป็นโรคซึ่งพบได้บ่อยมากและพบได้ทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งการกินอยู่ของพลเมืองดีขึ้น โรคเบาหวานเป็นโรคซึ่งมีความผิดปก ...

โรคของต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

โรคของต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

         ต่อมไร้ท่อเป็นอวัยวะของร่างกายที่หลั่งสารที่มีชื่อเรียกว่า ฮอร์โมน(hormones)เข้าสู่หลอดเลือดโดยตรงโดยไม่ผ่านท่อเช่นเดียวกับต่อมอื่นๆของ ...