Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'มิ่งมเหษี'

cherished wife

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน