Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ดอกไม้ม้า'

น. ชื่อดอกไม้ไฟที่ใช้แผ่นหนังตัดเป็นรูปม้า ปักด้วยดอกไม้เทียน เวลาจุดคนที่อยู่ในตัวม้าก็วิ่งไปให้เห็นเป็นม้าวิ่ง.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน