Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ทุกษดร'

[ทุกสะดอน] (โบ กลอน) ว. ทุกข์ยิ่งกว่า. (ป. ทุกฺขตร).

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน