Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'งิ่ด'

นอย จ๋อย

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน