Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'จัดแจง'

[v.] arrange [syn.] เตรียมการจัดการ

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน