ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาการเกษตรในชนบท, โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาการเกษตรในชนบท หมายถึง, โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาการเกษตรในชนบท คือ, โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาการเกษตรในชนบท ความหมาย, โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาการเกษตรในชนบท คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาการเกษตรในชนบท

          โครงการประมงพระราชทาน
          เริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ ด้วยการให้กรมประมงใช้บ่อน้ำในบริเวณสวนจิตรดา เป็นที่เพาะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ปลาพระราชทานแก่ประชาชนทั้งพันธุ์ปลาพื้นเมืองและจากต่างประเทศ และทดลองการผสมเทียมเพื่อสงวนพันธุ์ปลาพื้นเมือง

          โครงการฝนหลวงพิเศษ
          เริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อทำฝนเทียมบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนน้ำบริโภคและการเพาะปลูก ศึกษาวิธีการจนถึง พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้ทดลองปฏิบัติการจนปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหอบังคับการบิน สนามบินของกรมการบินพลเรือน สถานีตรวจอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา และวิทยุสื่อสารของกรมตำรวจ

          โครงการนาสาธิต
          เริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้พระราชทานในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และเพื่อสาธิตการปลูกข้าวแบบนาดำและนาหว่าน โดยใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี เพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นแนวทางให้เกษตรกรนำไปใช้

          โครงการโคนมสวนจิตรลดา
          เริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การเลี้ยงโคนม โดยสาธิตการดำเนินงานให้เป็นแบบฉบับ และตัวอย่างแก่บรรดาเกษตรกรที่ทำการเลี้ยงโคนม และเพื่อศึกษาค้นคว้าวิชาการแผนใหม่เกี่ยวกับกิจการโคนม
          
          โครงการฟาร์มส่วนพระองค์หาดทรายใหญ่ ตำบลเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          เริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ ในที่ดินส่วนพระองค์ เพื่อปรับปรุงเป็นแบบอย่างของการพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะแห้งแล้งโดยการทดลองเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ผสมพันธุ์และให้เปล่าแก่ราษฎรสำหรับใช้เป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ดี

          โครงการพัฒนากลุ่มชาวไร่ ดอนขุนห้วย ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
          เริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนและยังไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเองได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักวิชาการ และให้ราษฎรมีการรวมกลุ่มเพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดตั้งเป็นรูปสหกรณ์

          โครงการพัฒนาทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในสภาพดินพรุ บ้านทอน จังหวัดนราธิวาส
          เริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อพัฒนาเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ วิจัยทดลองค้นคว้าหาพันธุ์พืช อาหารสัตว์ โครงการเสร็จสิ้น พ.ศ. ๒๕๒๙

          โครงการส่งเสริมการปลูกพืชในนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้
          เริ่มเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๓ เพื่อเพิ่มความรู้ทางวิชาการเกษตรแก่สมาชิกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ และเพิ่มอาหารให้พอเพียงต่อการบริโภค ส่งเสริมพืชผักสวนครัว ข้าวไร่ กาแฟ เงาะ สตอ ขนุน จำปาดะ มะนาว ทุเรียน ลองกอง ไผ่ดาว มะม่วง และหม่อน (เพื่อเลี้ยงไหม) สิ้นสุดโครงการ พ.ศ. ๒๕๒๔

          โครงการปลูกไม้ไผ่ หวาย ไม้เนื้ออ่อนโตเร็ว
          เริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ เพื่อส่งเสริมการปลูกหวาย และเพิ่มปริมาณพันธุ์หวายในบริเวณป่าของนิคมสร้างตนเอง พัฒนาภาคใต้สำหรับสมาชิกนิคมในพื้นที่ ๒๐๐ ไร่ สิ้นสุดโครงการ พ.ศ.๒๕๒๔

          โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงกบ
          เริ่มและเสร็จสิ้นใน พ.ศ.๒๕๒๓ ในนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ หมู่บ้านไอปาโจ และหมู่บ้านโต๊ะโมะ กิ่งอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้สมาชิกนิคมและเกษตรกรผู้สนใจได้รับความรู้ในการเลี้ยงกบและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

          โครงการป้องกันและกำจัดหนูนา
          เริ่มและเสร็จสิ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๔ เพื่อป้องกันหนูทำลายพืชผล ลดจำนวนหนู และสนับสนุนเกษตรกร ช่วยเหลือตนเองในการป้องกันและกำจัดหนูและศัตรูพืช

          โครงการทำนาในนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส
          เริ่มและเสร็จสิ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๔ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ซึ่งเป็นหินและทรายให้สามารถทำนาได้ เป็นตัวอย่างแก่สมาชิกนิคมมี ๒ โครงการย่อย คือ โครงการทำนาข้าวบนพื้นที่ราบ และโครงการทำนาข้าวขั้นบันไดที่บ้านภูเขาทอง

          โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ คลองหอยโข่ง-คลองขำไทย จังหวัดสงขลา
          เริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดหาพันธุ์พืชที่เหมาะสม การปรับปรุงดิน และการใช้ปุ๋ยในพื้นที่โครงการและหมู่บ้านบริวาร ศึกษาการใช้น้ำของพืชและระบบการปลูกพืช ตลอดจนศึกษาการทดลองเพาะเห็ดต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ในไร่นาของตนเอง

โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาการเกษตรในชนบท, โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาการเกษตรในชนบท หมายถึง, โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาการเกษตรในชนบท คือ, โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาการเกษตรในชนบท ความหมาย, โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาการเกษตรในชนบท คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu