ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การให้สินเชื่อทางการเกษตรของธนาคารพาณิชย์, การให้สินเชื่อทางการเกษตรของธนาคารพาณิชย์ หมายถึง, การให้สินเชื่อทางการเกษตรของธนาคารพาณิชย์ คือ, การให้สินเชื่อทางการเกษตรของธนาคารพาณิชย์ ความหมาย, การให้สินเชื่อทางการเกษตรของธนาคารพาณิชย์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การให้สินเชื่อทางการเกษตรของธนาคารพาณิชย์

          จากนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ผ่านมาดังกล่าว ได้มีส่วนช่วยให้ปริมาณสินเชื่อการเกษตรจากสถาบันการเงินในระบบเพิ่มมากขึ้น  โดยในส่วนของธนาคารพาณิชย์ได้เพิ่มจากก่อนมีนโยบายดังกล่าวคือจาก ๘๓๓.๐ ล้านบาทใน พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น ๗๘,๔๓๙.๔ ล้านบาท ใน พ.ศ. ๒๕๒๙ (รวมส่วนที่ฝาก ธกส. ด้วย) อย่างไรก็ตาม สินเชื่อการเกษตรในส่วนของธนาคารพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นนั้น ธนาคารพาณิชย์ทำได้เกินเป้าหมายที่กำหนดเฉพาะในส่วนของการปล่อยกู้แก่ธุรกิจการเกษตรเท่านั้น แต่ในส่วนที่ปล่อยกู้แก่เกษตรกรโดยตรงยังทำได้ต่ำกว่าเป้าหมายมาตลอด ทำให้วงเงินส่วนที่ปล่อยกู้ไม่ได้ตามเป้าและต้องนำไปฝากที่ ธกส. ทำให้ ธกส. มียอดเงินฝากสูงขึ้นตลอด ซึ่งในระยะหลัง ธกส. ไม่ยินดีที่จะรับเงินในส่วนนี้ เนื่องจากมีนโยบายที่จะแสวงหาเงินทุนจากแหล่งที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าและจะพยายามระดมเงินฝากจากประชาชนเอง ดังนั้นใน พ.ศ. ๒๕๓๐ ธนาคารแห่งประเทศไทย  จึงได้ปรับนโยบายสินเชื่อการเกษตรใหม่เป็นสินเชื่อสู่ชนบท โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้การอำนวยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์มีคุณภาพและนำไปปฏิบัติได้  และให้ธนาคารพาณิชย์เข้ามาร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจชนบท รวมทั้งเพื่อหาทางเปิดกว้างข้อจำกัดของสินเชื่อการเกษตรที่เหลือปล่อยกู้ไม่ออก และ ธกส. รับฝากต่อไปไม่ไหว โดยบังคับให้ธนาคารพาณิชย์เพิ่มการให้สินเชื่อแก่ภาคเกษตรกรรมจากร้อยละ ๑๓ ของยอดเงินฝากคงค้างในปีก่อนหน้านั้น (โดยร้อยละ ๑๑ ให้กับเกษตรกรโดยตรง ที่เหลือร้อยละ ๒ให้กับธุรกิจการเกษตร) เป็นร้อยละ ๒๐ ของยอดเงินฝากคงค้างในปีก่อนหน้านั้น (ร้อยละ ๑๔ ให้กับเกษตรกรโดยตรงและอุตสาหกรรมขนาดย่อมในชนบท ที่เหลือร้อยละ ๖ ให้กับธุรกิจการเกษตร) ผลจากนโยบายดังกล่าวทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องปล่อยสินเชื่อสู่ชนบทใน พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นจำนวน ๑๒๑,๕๔๕.๐ ล้านบาท แยกเป็นส่วนสำหรับเกษตรกรโดยตรงและอุตสาหกรรมขนาดย่อมในส่วนภูมิภาค ๘๕,๐๘๑.๕ ล้านบาท  และเป็นส่วนสำหรับธุรกิจการเกษตร (รวมโรงสีข้าว) ๓๖,๔๕๓.๕ ล้านบาท
          นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ยังได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยส่วนใหญ่เพื่อแก้ปัญหาราคาพืชไร่ตกต่ำโดยเฉพาะข้าว และเป็นการแก้ปัญหาเป็นปีๆ ไป ใน พ.ศ. ๒๕๓๐ ธนาคารแห่งประเทศไทยปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารพาณิชย์ ๕,๐๐๐ ล้านบาทสำหรับการเพิ่มการรับซื้อข้าว  และ ๓,๐๐๐ ล้านบาทสำหรับการเพิ่มการรับซื้อข้าวโพด ปอ และปาล์มน้ำมัน ในด้านข้าวธนาคารแห่งประเทศไทยจะคิดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารพาณิชย์ ร้อยละ ๑ ต่อปี และให้ธนาคารพาณิชย์คิดจากผู้กู้ร้อยละ ๓ ต่อปี ซึ่งเดิมคิดร้อยละ ๕ ต่อปี และให้เพิ่มวงเงินปล่อยกู้จากร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าข้าวที่รับซื้อไว้ เป็นร้อยละ๘๐ สำหรับพืชไร่ ธนาคารแห่งประเทศไทยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี และให้ธนาคารพาณิชย์คิดจากผู้กู้ร้อยละ ๕ ต่อปี และเพิ่มวงเงินปล่อยกู้ในสัดส่วนเช่นเดียวกับข้าว

การให้สินเชื่อทางการเกษตรของธนาคารพาณิชย์, การให้สินเชื่อทางการเกษตรของธนาคารพาณิชย์ หมายถึง, การให้สินเชื่อทางการเกษตรของธนาคารพาณิชย์ คือ, การให้สินเชื่อทางการเกษตรของธนาคารพาณิชย์ ความหมาย, การให้สินเชื่อทางการเกษตรของธนาคารพาณิชย์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu