ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

รูปแบบการให้บริการด้านการศึกษาแก่เยาวชนผู้พิการ, รูปแบบการให้บริการด้านการศึกษาแก่เยาวชนผู้พิการ หมายถึง, รูปแบบการให้บริการด้านการศึกษาแก่เยาวชนผู้พิการ คือ, รูปแบบการให้บริการด้านการศึกษาแก่เยาวชนผู้พิการ ความหมาย, รูปแบบการให้บริการด้านการศึกษาแก่เยาวชนผู้พิการ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
รูปแบบการให้บริการด้านการศึกษาแก่เยาวชนผู้พิการ

          นับตั้งแต่มีการจัดการศึกษาพิเศษเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยเริ่มเปิดสอนเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการเห็นในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็นต้นมานั้น  การจัดการศึกษาพิเศษส่วนใหญ่ในระยะแรกๆ  เป็นการจัดในโรงเรียนพิเศษแยกจากการจัดการเรียนการสอนสำหรับเยาวชนปกติทั่วไป   แต่การจัดการศึกษาพิเศษมิได้มีอยู่เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ยังมีรูปแบบอื่นๆ อีก
หลายรูปแบบที่ได้มีการจัดให้กับเยาวชนผู้พิการเพื่อตอบสนองความต้องการที่จำเป็นของเยาวชนผู้พิการที่มีความแตกต่างไปจากเยาวชนปกติและหากมีความแตกต่างมากก็จะต้องการความช่วยเหลือที่ต่อเนื่องเป็นเวลานานมากขึ้น อาจแบ่งรูปแบบการให้บริการด้านการศึกษาพิเศษออกได้ รูปแบบดังนี้
          รูปแบบที่ ๑ ชั้นเรียนปกติเต็มวัน
 
          นักเรียนพิการเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนกับเด็กปกติตลอดวัน  ครูปกติมีความเข้าใจและรู้ถึงความต้องการจำเป็นพิเศษของเด็กและมีทักษะที่จะสนองตอบความต้องการเหล่านั้นของเด็กพิเศษด้วยตนเอง  คือสามารถใช้สื่ออุปกรณ์และเทคนิคการสอนพิเศษที่เหมาะสมกับเด็ก ในรูปแบบนี้ทั้งครูปกติและเด็กพิการไม่จำเป็นต้องได้รับบริการโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย  เพียงแต่ครูพิเศษจัดหาสื่ออุปกรณ์ให้เท่านั้น

          รูปแบบที่ ๒ ชั้นเรียนปกติกับการให้คำแนะนำปรึกษา
     
          นักเรียนพิการเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนกับเด็กปกติตลอดวัน  และนอกเหนือจากสื่ออุปกรณ์และเทคนิคพิเศษแล้ว  ครูปกติอาจจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำปรึกษาจากครูการศึกษาพิเศษหรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ เช่น นักจิตวิทยาโรงเรียนครูการศึกษาพิเศษอาจให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ชี้แนะครูปกติให้ไปหาแหล่งทรัพยากรอื่นๆ สาธิตการใช้สื่อเครื่องมือหรือเทคนิคพิเศษ
   
          รูปแบบที่ ๓ ชั้นเรียนปกติกับบริการครูเดินสอน

          นักเรียนพิการเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนกับเด็กปกติ    ครูการศึกษาพิเศษจะให้บริการในลักษณะไปหาเด็กพิการหรือครูปกติที่โรงเรียนต่างๆ ตามกำหนดในตารางเวลา  เพื่อช่วยสอนเด็กพิการเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเล็กๆ และจัดหาสื่อและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอนให้แก่ครูปกติรวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาแก่ครูปกติเกี่ยวกับปัญหาพิเศษที่เด็กพิการมี
   
          รูปแบบที่ ๔ ชั้นเรียนปกติกับบริการครูสอนเสริม

          นักเรียนพิการเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนกับเด็กปกติ   ครูการศึกษาพิเศษจะให้บริการแก่เด็กและครูประจำที่โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งระยะเวลาและความถี่ของการให้บริการจะถูกกำหนดโดยความรุนแรงของปัญหาที่เด็กมี  ครูสอนเสริมจะตรวจสอบความต้องการจำเป็นของเด็กเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเล็กในห้องพิเศษที่มีสื่อและอุปกรณ์พิเศษโดยทั่วไป  ครูสอนเสริมจะเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ครูปกติในเรื่องการสอนและการจัดการกับเด็กนักเรียนในห้องเรียน  และบางครั้งก็สาธิตวิธีการสอนความยืดหยุ่นของรูปแบบนี้กับการที่เด็กยังได้อยู่ร่วมกับเพื่อนๆ ทำให้รูปแบบนี้เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

          รูปแบบที่ ๕ ศูนย์วินิจฉัยและวางแผนแก้ไข

          ในรูปแบบนี้  นักเรียนพิการจะเข้ารับบริการเป็นระยะเวลาหนึ่งในชั้นเรียนพิเศษหรือศูนย์ฯเพื่อรับการตรวจสอบความต้องการจำเป็น  และจะมีการวางแผนเพื่อนำไปปฏิบัติโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการตรวจสอบวินิจฉัย  หลังจากที่มีการเขียนแผนแก้ไขทางการศึกษาแล้ว  ก็จะมีการเสนอแนะให้ส่งเด็กเข้าเรียน  ซึ่งอาจจะส่งเข้าเรียนในโรงเรียนพิเศษเฉพาะ  หรือในชั้นเรียนปกติก็ได้
  
          รูปแบบที่ ๖ การสอนในโรงพยาบาลและที่บ้าน

          รูปแบบนี้จัดขึ้นเพื่อสอนเด็กที่จำเป็นต้องอยู่ในโรงพยาบาลหรือที่บ้านเนื่องจากปัญหาทางร่างกายหรือจิตใจ  ส่วนใหญ่เด็กร่างกายพิการจะต้องการบริการในรูปแบบนี้ แต่บางครั้งก็มีเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์และพิการอื่นๆ ที่ต้องการรูปแบบนี้หากไม่มีการให้บริการในรูปแบบอื่น โดยปกติแล้วเด็กมักจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลหรือที่พักฟื้นที่บ้านเป็นระยะเวลาไม่นานมากนัก  ครูพิเศษที่สอนในโรงพยาบาลหรือตามบ้านก็จะต้องติดต่อประสานงานกับครูปกติของเด็กอย่างสม่ำเสมอ

          รูปแบบที่ ๗ ชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ

          นักเรียนพิการจะเรียนอยู่ในชั้นเรียนที่มีเด็กพิการประเภทเดียวกันประมาณ ๑๕ คนหรือน้อยกว่า โดยมีครูการศึกษาพิเศษเป็นผู้ทำการสอนเองเพียงคนเดียว หรือเกือบทั้งหมดตามปกติแล้วเด็กพิการที่อยู่ในชั้นเรียนพิเศษนี้จะถูกแยกจากเพื่อนปกติทั้งวัน ยกเว้นบางครั้งเด็กพิการอาจเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติในวิชาพลศึกษา  ดนตรี หรือกิจกรรมอื่นบางอย่างที่เขาสามารถร่วมได้

          รูปแบบที่ ๘ โรงเรียนพิเศษไปกลับ

         
เป็นรูปแบบที่จัดประสบการณ์ทางการเรียนการสอนให้กับเด็กพิการแยกออกจากเด็กปกติ โดยทั่วไปจะจัดให้เด็กพิการแต่ละประเภทมาเรียนร่วมกันในหนึ่งโรงเรียน เช่น เด็กตาบอด หูหนวก  ร่างกายพิการ  มีปัญหาทางอารมณ์เป็นต้น  โดยมีเครื่องมือพิเศษที่จำเป็นต้องใช้ในการให้การดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กพิการเหล่านั้น เด็กพิการเป็นนักเรียนไปกลับ

          รูปแบบที่ ๙ โรงเรียนพิเศษประจำ

          เป็นสถานที่ที่เด็กพิการได้รับการดูแลตลอด ๒๔ ชั่วโมง  โดยทั่วไปโรงเรียนจะอยู่ห่างจากบ้านเด็ก  เด็กอาจกลับไปเยี่ยมบ้านเป็นระยะๆหรือกลับบ้านทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ ที่โรงเรียนพิเศษประจำนี้เด็กจะได้รับทั้งการศึกษาและการฝึกหัดให้ทำกิจวัตรประจำไปด้วย

          ปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนผู้พิการตั้งแต่รูปแบบที่  จนถึงรูปแบบที่ และมีแนวโน้มที่จะจัดให้เด็กพิการได้เรียนร่วมกับเด็กปกติมากยิ่งขึ้น ได้มีหน่วยงานที่ให้บริการทางการศึกษาสำหรับเด็กพิการ  อายุ ๐-๗ ปี  เพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็ก รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับเด็กพิการก่อนเข้าเรียนในชั้นอนุบาลและประถมศึกษาร่วมกับเด็กปกติ  เช่น  ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กตาบอดและครอบครัวของวิทยาลัยครูสวนดุสิต  โครงการกระตุ้นเด็กปัญญาอ่อนของโรงพยาบาลราชานุกูล  โครงการกระตุ้นเด็กหูหนวกทางไปรษณีย์ของมูลนิธิช่วยคนหูหนวกฯ เป็นต้น

รูปแบบการให้บริการด้านการศึกษาแก่เยาวชนผู้พิการ, รูปแบบการให้บริการด้านการศึกษาแก่เยาวชนผู้พิการ หมายถึง, รูปแบบการให้บริการด้านการศึกษาแก่เยาวชนผู้พิการ คือ, รูปแบบการให้บริการด้านการศึกษาแก่เยาวชนผู้พิการ ความหมาย, รูปแบบการให้บริการด้านการศึกษาแก่เยาวชนผู้พิการ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 16

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu