ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ในประเทศไทย, พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ในประเทศไทย หมายถึง, พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ในประเทศไทย คือ, พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ในประเทศไทย ความหมาย, พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ในประเทศไทย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ในประเทศไทย

 ต่อมาเมื่อมีการพิมพ์หนังสือเป็นเล่มขึ้นจึงได้มีการนำข้อความใบลานนั้นมาเรียงพิมพ์จัดทำพระไตรปิฎกเป็นเล่มหนังสือ  โดยเฉพาะในประเทศไทยมีการพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นเล่มหลายครั้ง ดังต่อไปนี้

          ๑. การพิมพ์พระไตรปิฎกครั้งแรกกระทำในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ มีการตรวจชำระและจัดพิมพ์ระหว่าง พ.ศ.  ๒๔๓๑ - พ.ศ.๒๔๓๕ จำนวนครบชุดในครั้งนั้นมี ๓๙ เล่ม นอกจากใช้ประโยชน์ในราชอาณาจักรไทยแล้วยังได้ส่งไปยังสถาบันสำคัญต่าง ๆ ในต่างประเทศด้วย

          ๒. การพิมพ์ครั้งที่ ๒ จัดทำในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ มีการตรวจชำระสอบทานกับพระไตรปิฎกที่พิมพ์ในประเทศอื่น ๆ และบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วย การพิมพ์ครั้งนี้มีจำนวนพระไตรปิฎกเพิ่มขึ้นเป็น  ๔๕  เล่ม  เพิ่มเติมส่วนที่ยังขาดอยู่ ในการพิมพ์ครั้งแรก ระยะเวลาตรวจชำระและจัดพิมพ์ระหว่าง  พ.ศ.  ๒๔๖๘  - ๒๔๗๓ เมื่อมีผู้ต้องการมากขึ้นจึงได้มีการพิมพ์ซ้ำอีก ๒ ครั้งใน พ.ศ. ๒๕๐๒ และ พ.ศ. ๒๕๒๓ ในการนี้มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งได้รับมอบหมายจากทางราชการเป็นฝ่าย ดำเนินการเมื่อจัดพิมพ์ครั้งที่ ๒

          ๓. การพิมพ์ครั้งที่ ๓  จัดทำตามพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ประกาศสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำระพระไตรปิฎกลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เพื่อให้มีการตรวจชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎก เนื่องในมงคลดิถีที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ การดำเนินงานในครั้งนี้มีเวลา ๒ ปี และได้พิมพ์แล้วเสร็จทั้งฉบับภาษาบาลีและฉบับแปลเป็นภาษาไทย
      
          โดยกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการเป็นฝ่ายดำเนินงาน

          ๔. การพิมพ์ครั้งที่ ๔  มิใช่เป็นของ ทางราชการแต่เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยสงฆ์ คือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งทำงานติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า ๓๐  ปี  และพิมพ์ได้สำเร็จใน  พ.ศ. ๒๕๓๔  รวม ๔๕ เล่มชุด และในขณะเดียวกัน นอกจากจะพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีแล้ว  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยังได้จัดพิมพ์คำอธิบาย
          
          พระไตรปิฎกที่เรียกว่า  อรรถกถา  ด้วยการดำเนินงานของอาจารย์ท่านหนึ่งแห่งมหาวิทยาลัยสงฆ์นี้ มีการริเริ่มหาทุนจัดตั้งคณะทำงาน ในที่สุดก็จัดพิมพ์ได้สำเร็จชุดแรก  ๓๔ เล่ม และจะพิมพ์เพิ่มเติมอีกให้สมบูรณ์  อาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ท่านนั้น คือ นายพร  รัตนสุวรรณ

          ในขณะเดียวกันทางคณะสงฆ์คือมหาเถรสมาคม มีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นพระประมุข ได้ดำเนินการจัดพิมพ์คำอธิบายพระไตรปิฎกที่เรียกว่าอรรถกถาให้ครบชุดสมบูรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา ๕ รอบ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย
 
          รวมความว่าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ นี้ เป็นระยะเวลาที่ตำราทางพระพุทธศาสนา คือ พระไตรปิฎกภาษาบาลีและที่แปลเป็นไทยรวมทั้งคำอธิบายพระไตรปิฎกที่เรียกว่าอรรถกถา ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยได้มีการจัดพิมพ์ขึ้นสมบูรณ์

          การแปลพระไตรปิฎกและคำอธิบายภาษาบาลีเป็นภาษาไทยรวมกัน ๙๑ เล่ม อันเป็นผลงานของมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบนั้นจะกล่าวถึงในส่วนที่ว่าด้วยพระไตรปิฎกฉบับแปลเป็นภาษาไทยในลำดับต่อไปจากเรื่องภาษาที่รองรับพระไตรปิฎก

          มีข้อที่ควรกล่าวในที่นี้อีกเล็กน้อย  คือ ในปัจจุบันประเทศที่จัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาบาลีสมบูรณ์แล้ว คือ ประเทศไทย ประเทศ อินเดีย (พิมพ์เป็นตัวอักษรเทวนาครี) ประเทศ พม่า (พิมพ์เป็นตัวอักษรพม่า) ประเทศอังกฤษ (พิมพ์เป็นตัวอักษรโรมัน)

          พระไตรปิฎกภาษาบาลีที่พิมพ์ในประเทศ ศรีลังกา (พิมพ์เป็นตัวอักษรลังกาหรือสีหล)เคยใช้เป็นหนังสืออ้างอิงในการพิมพ์พระไตรปิฎกของไทยในสมัยรัชกาลที่  ๗  ในสมัยปัจจุบันคงหายาก เพราะเท่าที่สอบถามพระภิกษุในประเทศ ศรีลังกา  กลับปรากฏว่าท่านใช้พระไตรปิฎกฉบับอักษรไทย  เป็นหลักในการศึกษาค้นคว้าของท่าน  พระไตรปิฎกฉบับตัวอักษรรามัญหรือมอญ  ฉบับตัวอักษรพม่า ฉบับตัวอักษรขอมพิมพ์ในประเทศเขมร และฉบับตัวอักษรลังกา ยังพอหาได้ในห้องสมุดบางแห่งในประเทศไทย เช่น ของสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงฆ์

พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ในประเทศไทย, พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ในประเทศไทย หมายถึง, พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ในประเทศไทย คือ, พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ในประเทศไทย ความหมาย, พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ในประเทศไทย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 16

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu