ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ขนาดพื้นที่บริเวณชุมชนโบราณที่ขุดคูคันดินล้อมรอบ, ขนาดพื้นที่บริเวณชุมชนโบราณที่ขุดคูคันดินล้อมรอบ หมายถึง, ขนาดพื้นที่บริเวณชุมชนโบราณที่ขุดคูคันดินล้อมรอบ คือ, ขนาดพื้นที่บริเวณชุมชนโบราณที่ขุดคูคันดินล้อมรอบ ความหมาย, ขนาดพื้นที่บริเวณชุมชนโบราณที่ขุดคูคันดินล้อมรอบ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ขนาดพื้นที่บริเวณชุมชนโบราณที่ขุดคูคันดินล้อมรอบ

          เมื่อกล่าวถึงชุมชนหรือบ้านเมืองใด นอกจากจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญแล้ว ข้อมูลที่น่าสนใจศึกษาคือ ขนาดของชุมชน โดยทั่วไปเราใช้จำนวนประชากรเป็นการบอกขนาดความเล็กใหญ่ของชุมชน ขนาดของพื้นที่จะเป็นสัดส่วนตามกันไปกับจำนวนประชากร  ชุมชนขนาดใหญ่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่มาก ก็จะมีพื้นที่กว้างใหญ่ ในทำนองเดียวกันชุมชนขนาดเล็กก็มีพื้นที่ขนาดเล็ก สำหรับชุมชนโบราณที่มีคูคันดินล้อมรอบนั้น เป็นการยากลำบากที่จะทราบถึงจำนวนประชากรที่แน่นอน อย่างไรก็ตามการศึกษาสำรวจรังวัดให้ทราบขนาดของพื้นที่ก็อาจจะสะท้อนให้ทราบถึงขนาดของชุมชนได้ เนื่องจากยังไม่มีการกำหนดขนาดของชุมชนโดยขนาดของพื้นที่เป็นมาตรฐานมาก่อน นักโบราณคดีจึงได้ศึกษาขนาดพื้นที่บริเวณที่มีคูคันดินล้อมรอบทั่วทั้งประเทศ จำนวน ๘๙๖ แห่ง โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ

          เราพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนพื้นที่และจำนวนแหล่งชุมชนโบราณนั้น จำนวนแหล่งชุมชนโบราณเป็นปฏิภาคกลับกันกับขนาดของพื้นที่ ชุมชนโบราณที่มีขนาดพื้นที่เล็กจะมีจำนวนมากและชุมชนโบราณที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่จะมีจำนวนน้อย ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของชุมชนทั่วไปและจากลักษณะการกระจายตัวตามความสัมพันธ์ดังกล่าว ช่วยให้กำหนดขนาดของชุมชนตามขนาดของพื้นที่ได้ ดังนี้

          ๑) ชุมชนขนาดเล็กมาก มีขนาดพื้นที่เล็กกว่า ๘๐ ไร่
สำรวจพบจำนวน ๒๘๒ แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔ ของจำนวนทั้งหมด
          ๒) ชุมชนขนาดเล็ก มีขนาดพื้นที่ระหว่าง ๘๐-๒๐๐ ไร่ สำรวจพบจำนวน ๒๗๙ แห่ง หรือประมาณร้อยละ ๓๒.๑ ของจำนวนทั้งหมด
          ๓) ชุมชนขนาดกลาง มีขนาดพื้นที่ระหว่าง ๒๐๐-๔๐๐ ไร่ สำรวจพบจำนวน ๑๖๔ แห่ง หรือประมาณร้อยละ ๑๘.๙ ของจำนวนทั้งหมด
          ๔) ชุมชนขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่มากกว่า ๔๐๐ ไร่ สำรวจพบจำนวน ๑๔๔ แห่ง หรือประมาณร้อยละ ๑๖.๖ ของจำนวนทั้งหมด

          การกำหนดขนาดพื้นที่ชุมชนโบราณดังกล่าวเป็นการกำหนดขนาดในขั้นต้นสำหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนโบราณในภาพรวม การนำขนาดพื้นที่ไปศึกษาร่วมกับข้อมูลประวัติศาสตร์โบราณคดีด้านอื่นๆ จะช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ของขนาดพื้นที่ชุมชนโบราณมากขึ้น

          ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาในรายละเอียดให้เข้าใจถึงความสำคัญของขนาดพื้นที่บริเวณที่ขุดคูคันดินล้อมรอบ แต่จากหลักฐานในเบื้องต้นก็พอจะทำให้เราเข้าใจว่า แหล่งชุมชนโบราณที่มีขนาดพื้นที่จัดอยู่ในประเภทชุมชนโบราณขนาดใหญ่ มักพบว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญ ซึ่งได้กล่าวถึงและรู้จักกันดีในทางประวัติศาสตร์โบราณคดีทั้งได้มีการสำรวจพบโบราณสถานและโบราณวัตถุที่แสดงว่าเคยเป็นเมืองสำคัญมาก่อน

ขนาดพื้นที่บริเวณชุมชนโบราณที่ขุดคูคันดินล้อมรอบ, ขนาดพื้นที่บริเวณชุมชนโบราณที่ขุดคูคันดินล้อมรอบ หมายถึง, ขนาดพื้นที่บริเวณชุมชนโบราณที่ขุดคูคันดินล้อมรอบ คือ, ขนาดพื้นที่บริเวณชุมชนโบราณที่ขุดคูคันดินล้อมรอบ ความหมาย, ขนาดพื้นที่บริเวณชุมชนโบราณที่ขุดคูคันดินล้อมรอบ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 15

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu