ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย, การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย หมายถึง, การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย คือ, การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย ความหมาย, การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย

          การดำเนินงานสาธารณสุขในประเทศไทยเท่าที่ผ่านมา แม้ว่าจะสามารถลดอัตราป่วยและตายของประชากรต่ำลงกว่าที่เป็นมาในอดีต แต่การบริการสาธารณสุขยังไม่ครอบคลุมประชากรได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทซึ่งมีประชากรอยู่ถึงร้อยละ ๘๐ ของประเทศ ในปัจจุบันประชาชนในชนบทยังอยู่ในฐานะยากจน สภาวะทางโภชนาการ การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  และการอนามัยครอบครัวยังไม่ดีพอ  อีกทั้งได้รับความรู้ในทางสุขศึกษาและบริการให้ภูมิคุ้มกันโรคยังไม่กว้างขวางทั่วทั้งประเทศ
          จากการที่ที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ ได้เสนอแนะว่า การแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชากรในโลกในระยะต่อไป  ควรจะใช้การดำเนินงานทางสาธารณสุขมูลฐานเป็นมาตรการสำคัญ ในพ.ศ. ๒๕๒๐ สมัชชาอนามัยโลกจึงได้มีมติให้ตั้งเป้าหมายทางสังคมไว้ว่า "เมื่อถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๓  ประชากรทุกคนในโลกจะมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั่วถึงกัน ในระดับซึ่งสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุข"  ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การอนามัยโลกก็ได้ใช้ความพยายามที่จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลกดังกล่าว  นอกจากนี้ รัฐบาลของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขององค์การอนามัยโลก ได้ใช้ความพยายามในอันที่จะยกระดับสุขภาพอนามัยของประชาชนในแต่ละชาติให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งนี้โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่แล้วอย่างจำกัดของแต่ละประเทศในการพัฒนาและในการแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนระดมสรรพกำลังร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาค ซึ่งมีปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญคล้ายคลึงกัน  และได้มีการเสนอ "กฎบัตรเพื่อพัฒนาการทางสุขภาพ" อันเป็นหลักการและแนวทางสำหรับประเทศสมาชิกจะวางแผนและดำเนินการร่วมกันต่อไป ซึ่งรัฐบาลไทยโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงนามในกฎบัตรดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๓
          ระบบการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งมีหลักการที่ให้มีการนำเอาทรัพยากรของท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ และให้มีการร่วมมืออย่างใกล้ชิดโดยประชาชนนั้น เป็นสิ่งแทรกซึมอยู่ในสังคมไทยมานานแล้ว เพราะคนไทยเราให้ความสำคัญในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแพทย์ประจำตำบลก็ดี  หมอตำแยก็ดี  เป็นเรื่องที่มีมาในอดีต ก่อนที่จะมีการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขหรือผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานในแบบฉบับของการช่วยเหลือกันเองภายในหมู่บ้าน
          การดำเนินงานในโครงการสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย ได้เน้นหนักในเรื่องการขยายบริการขั้นพื้นฐาน ให้ครอบคลุมประชากรในทุกท้องที่ นับแต่การให้สุขศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอนามัย รวมทั้งวิธีการป้องกันและควบคุมปัญหาเหล่านั้น การส่งเสริมในเรื่องอาหารและโภชนาการ  การจัดหาน้ำดื่มน้ำใช้ที่ปลอดภัยการจัดให้มีการสุขาภิบาลเบื้องต้น การอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว  การให้ภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญ การป้องกันและควบคุมโรคที่แพร่หลายอยู่ในท้องถิ่น การรักษาโรคและบาดแผลที่พบบ่อยๆ ตลอดจนการจัดหายาที่จำเป็นเพื่อบำบัดรักษาโรคทั้งนี้โดยให้มีอาสาสมัครสาธารณสุข และผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุขปฏิบัติงานในชุมชนอย่างใกล้ชิด และให้มีการผสมผสานระหว่างงานสาธารณสุขกับงานพัฒนาชนบทอื่นๆ เป็นส่วนรวมควบคู่กันไป ตลอดจนให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในราคาประหยัด และเป็นที่ยอมรับของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายระยะยาวกำหนดว่า จะให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้รับการอบรมแล้วหมู่บ้านละ  ๑ คน และมีผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุขหมู่บ้านละ  ๑๐  คน ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนบริการสาธารณสุขมูลฐานและช่วยให้ประชาชนในตำบลหมู่บ้านได้รับการดูแลโดยทั่วถึง

การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย, การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย หมายถึง, การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย คือ, การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย ความหมาย, การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu