แสดง 26961 - 26,970 จาก 27,010 รายการ

เรือนไทยดั้งเดิม

เรือนไทยดั้งเดิม

         เรือนไทยดั้งเดิมเป็นเรือนไทยยกใต้ถุนสูงหลังคาทรงจั่วนิยมทำหลังคาแฝดติดกัน มีรางน้ำตรงกลาง ข้างบนสุดของหลังคาทำไม้ไข ...

เรือนไทยภาคเหนือ

เรือนไทยภาคเหนือ

         เรือนไทยภาคเหนือ เป็นเรือนยกใต้ถุนสูงคล้ายเรือนไทยภาคกลางแต่มีลักษณะอื่นๆแตกต่างกันมากเพราะดินฟ้าอากาศขนบธรรมเนียมประเ ...

ลักษณะของเรือนไทยภาคกลาง

ลักษณะของเรือนไทยภาคกลาง

        ๑.เป็นเรือนยกใต้ถุนสูงสูงจากพื้นดินประมาณพ้นศีรษะรวมทั้งระเบียงและชานก็ยกสูงด้วยการยกใต้ถุนสูงนี้มีระดับลดหลั่นกันพื้นระเบียงลดจากพื้นห้องนอน๔๐เ ...

ธรรมชาติของช้าง

ธรรมชาติของช้าง

         ช้างทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นช้างพันธุ์เอเชียหรือพันธุ์แอฟริกามีความเป็นอยู่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือชอบอยู่เป็นฝูงช้างฝูงหนึ่งมักประกอบด้วยช้า ...

การกำจัดหรือการควบคุม

การกำจัดหรือการควบคุม

         เมื่อวัชพืชเป็นศัตรูพืชปลูกจำเป็นต้องมีการกำจัดเพื่อให้ปริมาณวัชพืชลดลงหรือหมดไปและเพื่อให้การกำจัดหรือควบคุมนั้นมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นอย่ ...

การป้องกันและการกำจัด

การป้องกันและการกำจัด

         ในเรื่องวัชพืชรุกรานพืชปลูกนั้นควรปฏิบัติควบคู่กันไปทั้งด้านการป้องกันและการกำจัดหากมีการป้องกันที่ดีแล้วการกำจัดจะลดลง ...

การแพร่กระจายพันธุ์ของวัชพืช

การแพร่กระจายพันธุ์ของวัชพืช

         วัชพืชส่วนใหญ่กระจายพันธุ์ด้วยเมล็ด ซึ่งสามารถแพร่กระจายไปได้โดยมีลมน้ำคนและสัตว์เป็นเครื่องช่วยทำให้กระจายไปได้ไกลๆและรวดเร็ว  ...

ชนิดของวัชพืช

ชนิดของวัชพืช

         วัชพืชแบ่งตามลักษณะที่อยู่ออกได้เป็น๒พวกใหญ่ๆคือ ...

พระราชวังในส่วนภูมิภาค

พระราชวังในส่วนภูมิภาค

         พระราชวังในส่วนภูมิภาคหมายถึงพระราชวังซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับแรมของพระเจ้าแผ่นดินเมื่อเสด็จไปยังหัวเมืองห่างไกลจากกรุงเทพฯทั้งนี้เพื่อ ...