แสดง 21 - 30 จาก 93 รายการ

การก่อสร้างบ้านไม้โดยทั่วไป

การก่อสร้างบ้านไม้โดยทั่วไป

         เมื่อได้ทำการขุดหลุม  และได้ตอกเข็มไม้หรือเข็มคอนกรีตตามขนาดความยาวและจำนวนที่ต้องการแล้วช่างจะตั้งเสาไม้ และติดตั้งคา ...

วิธีการออกแบบและก่อสร้างบ้าน

วิธีการออกแบบและก่อสร้างบ้าน

         ผู้ออกแบบจำเป็นต้องศึกษาทิศต่างๆ แล้วจึงจัดบ้านให้ถูกต้องตามที่ต้องการ  การปลูกบ้านโดยจัดวางห้องต่างๆไว้ผิดทิศจะทำให้ได้บ้ ...

ประเภทของบ้านเรือน

ประเภทของบ้านเรือน

         บ้านที่ก่อสร้างในเมืองหรือชุมนุมชนใหญ่ๆของเรา แบ่งได้เป็น๒ประเภทด้วยกันคือ         &n ...

บ้านเรือนของเรา

บ้านเรือนของเรา

         บ้านคือที่อยู่อาศัยของมนุษย์ที่จะขาดเสียมิได้ บ้านที่สร้างขึ้นอย่างถูกลักษณะ สะดวกสบายแข็งแรงมั่นคงจะให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก ...

การระบายน้ำ

การระบายน้ำ

         หมายถึงกิจการที่จัดทำขึ้นเพื่อระบายน้ำ ซึ่งมีมากเกินความต้องการออกจากพื้นที่เพาะปลูก ให้เหลือจำนวนที่พอเหมาะต่อการปลูกพืชเท่าน ...

อาคารของคลองส่งน้ำ

อาคารของคลองส่งน้ำ

         นอกจากคลองส่งน้ำของโครงการชลประทานซึ่งได้แก่คลองส่งน้ำสายใหญ่ คลองซอย  และคลองแยกซอยแล้ว  ตามคลองส่งน้ำทุกส ...

คลองส่งน้ำ

คลองส่งน้ำ

         เป็นทางน้ำสำหรับนำน้ำจากแหล่งน้ำซึ่งเป็นต้นน้ำของโครงการชลประทานไปยังพื้นที่เพาะปลูกน้ำจากแหล่งน้ำจะกระจายไปยังพื้นที่เพาะปลูกได้ทั่วถึงด ...

ระบบส่งน้ำ

ระบบส่งน้ำ

         การที่จะนำน้ำจากต้นน้ำของโครงการชลประทานไปให้ถึงพื้นที่เพาะปลูกทุกแห่งในเขตโครงการได้ ต้องอาศัยระบบส่งน้ำระบบส่งน้ำที่มีราคาถูกและนิ ...

อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ำ

อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ำ

         ที่เขื่อนเก็บกักน้ำทุกแห่งจะต้องสร้างอาคารประกอบไว้เพื่อให้ทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำไม่ให้สูงจนล้มข้ามสันเขื่อน เพื่อระบาย ...

เขื่อนเก็บกักน้ำ

เขื่อนเก็บกักน้ำ

         เขื่อนที่สร้างปิดกั้นลำน้ำธรรมชาติระหว่างหุบเขาหรือเนินสูงเพื่อกักกั้นน้ำที่มีไหลมามากในฤดูฝนเก็บไว้ทางด้านเหนือเขื่อนทำให้เกิดเป็นอ่างเ ...