แสดง 61 - 63 จาก 63 รายการ

ศาสนาและความเชื่อของไทย

ศาสนาและความเชื่อของไทย

         พุทธศาสนาเข้ามาในสังคมไทยก่อนสมัยสุโขทัยแล้วประวัติศาสตร์พูดถึงความเชื่อพิธีกรรมและการปฏิบัติศาสนาที่ผสมผสานระหว่างพุทธศาสนาความเชื่อแบบพราหมณ ...

ศาสนากับไสยศาสตร์

ศาสนากับไสยศาสตร์

         ศาสนากับไสยศาสตร์มีความคล้ายคลึงกันหลายประการ โดยเฉพาะศาสนาแบบชาวบ้านซึ่งมีการผสมผสานความเชื่อต่างๆเข้าด้วยกันศาสนาและไสยศาสตร์เชื่อสิ่งเห ...

ศาสนาและความเชื่อ

ศาสนาและความเชื่อ

         ศาสนาเป็นสถาบันหนึ่งในสังคมซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญคือหลักธรรมคำสอนพิธีกรรมที่แสดงออกถึงความเชื่อนั้นและความเชื่อและวิธีการปฏิบัติในชีวิตประจำวั ...