แสดง 51 - 60 จาก 64 รายการ

 การชำระพระไตรปิฎก

การชำระพระไตรปิฎก

         การชำระพระไตรปิฎกคือการตรวจสอบแก้ไขด้วยอักษรที่จดจารึกหรือที่จะพิมพ์ใหม่ให้ถูกต้องตามที่ควรแต่ไม่ใช่การตัดหรือเติมข้อความตามความพอใจในการน ...

การตรวจชำระพระไตรปิฎกในประเทศไทย

การตรวจชำระพระไตรปิฎกในประเทศไทย

         เมื่อมีการจดจารึกพระไตรปิฎกลงในใบลานเมื่อพ.ศ.๔๓๓หรือ๔๕๐ในประเทศศรีลังกาแล้วก็เป็นเหตุให้มีต้นฉบับพระไตรปิฎกแพร่หลายไปสู่ประเทศต่างๆแล ...

การสังคายนาหรือสังคีติ

การสังคายนาหรือสังคีติ

         คำว่า สังคายนาและสังคีติเป็นคำภาษาบาลีแปลอย่างเดียวกันว่า"การสวดพร้อมกัน"เป็นคำที่ใช้แทน ...

คุณค่าของพระไตรปิฎก

คุณค่าของพระไตรปิฎก

         คำสั่งสอนในพระไตรปิฎก มีคุณค่าสูงในการยกระดับความประพฤติทางกายวาจาและยกระดับคุณธรรมทางจิตใจให้สูงขึ้น มีคำสอนที่อำนวยประโยชน์แก่ ...

พระไตรปิฎกและส่วนต่างๆ ของพระไตรปิฎก

พระไตรปิฎกและส่วนต่างๆ ของพระไตรปิฎก

         ย้อนมากล่าวถึงพระไตรปิฎกและส่วนต่างๆของพระไตรปิฎกเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่ามีเรื่องน่าศึกษาและน่านำไปปฏิบัติอย่างไรบ้างอันแสดงถึงคุณค่าและลักษ ...

พระไตรปิฎกมาสู่ประเทศไทย

พระไตรปิฎกมาสู่ประเทศไทย

         การจะพิจารณาว่าพระไตรปิฎกภาษาบาลีมาสู่ประเทศไทยเมื่อไรจำเป็นต้องศึกษาว่าพระพุทธศาสนามาสู่ประเทศไทยเมื่อไร      ...

ตัวอักษรที่รองรับพระไตรปิฎก

ตัวอักษรที่รองรับพระไตรปิฎก

         เมื่อทราบว่าการจดจารึกข้อความในพระไตรปิฎกลงในใบลานกระทำเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ พ.ศ. ๔๓๓-๔๕๐ ในประเทศศรีลังกา อักษรที่รอ ...

จำนวนเล่มของพระไตรปิฎก

จำนวนเล่มของพระไตรปิฎก

         พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีที่จัดพิมพ์ขึ้นในประเทศต่างๆนั้นแม้จะมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่ในบางประเทศเช่นพม่าได้เพิ่มหนังสือบางเรื ...

พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับคอมพิวเตอร์

พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับคอมพิวเตอร์

         ในพ.ศ.๒๕๓๑มหาวิทยาลัยมหิดลได้นำเอาข้อความในพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทยเข้าจานแม่เหล็กชนิดแข็งเพื่อนำเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถเรียก ...

พระไตรปิฎกฉบับแปลเป็นภาษาไทย

พระไตรปิฎกฉบับแปลเป็นภาษาไทย

         เมื่อมีการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง ผู้รู้ภาษาบาลีก็ได้แปลข้อความต่างๆในพระไตรปิฎกออกเป็นภาษาในชาติของตนแพร่หลายขึ้นในประเทศไทยม ...