Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'Mongkut'

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน