Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'เมียนม่าร์ ,พม่า'

MYANMAR (BURMA)

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน