Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'วิญญู'

น. ผู้รู้แจ้ง นักปราชญ์. (ป. ส. วิชฺ?).

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน