Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'หนังสือเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ'

พระราชสาสน์ (สำหรับประมุขประเทศที่เป็นพระเจ้าแผ่นดิน) อักษรสาสน์ ((สำหรับประมุขประเทศที่ไม่เป็นพระเจ้าแผ่นดิน แต่เป็นตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าเช่น ประธานาธิบดี ซึ่งสามัญชนเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนั้น) หมายเหตุ คำ "สาสน์" ต้องอ่านว่า "สาด" หากต้องการให้อ่านว่า "สา

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน