Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'นวด'

อยู่งานนวด

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน