Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ถือเขาถือเรา'

ก. ถือว่าเป็นคนละพวก แบ่งพรรคแบ่งพวก ถือเราถือเขา ก็ว่า.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน