Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ทอดรวง'

[v.] head out [syn.] ออกรวง

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน