Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'เนเธอร์แลนด์'

NETHERLANDS THE

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน