Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'preen on'

[phrv.] ภูมิใจใน [syn.] pique onplume on

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน