Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'handshake'

หมายถึง การแลกเปลี่ยนสัญญาณกันระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่องที่เชื่อมโยงกัน โดยมีสัญญาณบ่งบอกให้รู้ว่า การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกันนั้นทำได้โดยเรียบร้อยทุกประการ

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน