Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'นิติศาสตรมหาบัณฑิต'

[n.] Master of Laws [syn.] น.ม.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน