Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'สุกแล้ว'

หมายความว่า การนินทาเสร็จสิ้นลง เช่น "จะไปไหนกันเหรอ เห็นตั้งวงเม้าท์อยู่หยกๆ สุกแล้วเหรอจ๊ะ"

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน