Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ออกัน'

[v.] congregate

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน