Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'reprobation'

[n.] การกล่าวตำหนิ การไม่ยอมรับ การต่อว่า [syn.] blame

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน