Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'กะร่องกะแร่ง'

swinging กะพร่องกะแพร่ง scrappy

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน