Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ขับเคลื่อนด้วย'

[v.] be powered by

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน