Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'คลายตัว'

[v.] slacken

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน