Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ร้อนอกร้อนใจ'

ก. เดือดร้อนใจ กระวนกระวายใจ.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน