Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'อารัญญิก'

[อา-รัน-ยิก] (มค. อารญฺญิก สก. อารณฺยก) ว. เกี่ยวกับป่า เกิดในป่า มีในป่า (เหมือน อารัณยกะ).

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน