Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ผลัดใบ'

(of a tree) to shed leaves (of a sailboat) to tack

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน