Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'sideboard'

[n.] ตู้เก็บจานชาม [syn.] closetcupboardshelf

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน