Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'จิบูติ'

DJIBOUTI

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน